Luento: Pieksämäen luonto – ainutlaatuinen!

Pieksämäen luontoa leimaa sijainti Vuoksen ja Kymijoen vesistöjen välisellä vedenjakajaylängöllä, Savonselällä. Ylänköluonne näkyy alueen järvissä, joiden pinnat ovat 20 – 50 m ympäristön suuria järviä korkeammalla. Korkeudesta johtuen ilmasto on ympäristöä kylmempi, siksi kasvillisuudessa on pohjoisia piirteitä. Variksenmarja on kangasmetsissä yleinen aluskasvi ja täällä tavataan kuukkelia ja riekkoa.

Pieksämäen seudun karttakuvalla on luonteenomaista maaston luode – kaakko – suuntainen juovaisuus. Se ilmenee alueella runsaina esiintyvissä moreeniselänteissä eli drumliineissa ja laaksoalueiden soissa ja harjujaksoissa.Vanhin asutus on yleensä hakeutunut drumliinien laelle, koska ne ovat hyvää viljelymaata eivät hallanarkoja. Pieksämäen alueella on yksi maailman laajimmista ja tiheimmistä drumliinikentistä. Luennoitsijana Maiju Laakso, biologi.

Vapaa pääsy